ರಾಜ ರಾಣಿ ಮಂತ್ರಿ ತಂತ್ರಿ – ತಾಲೀಮಿನ ಚಿತ್ರಗಳು

ಸಮುದಾಯದ ಹೊಸ ನಾಟಕ ರಾಜ ರಾಣಿ ಮಂತ್ರಿ ತಂತ್ರಿ ರಚನೆ : ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅನುವಾದ : ಕೆ.ಪಿ.ವಾಸುದೇವನ್ ನಾಟಕದ ತಾಲೀಮಿನ ಚಿತ್ರಗಳು

Read Article →