ಟ್ಯಾಗೋರ್ 150 – ಸಮುದಾಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಸವ ೨೦೧೧ ರ ಅಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ

ಆತ್ಮಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ
ಸಮುದಾಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೨ ರಿಂದ ೧೬ ರ ವರೆಗೆ ಟ್ಯಾಗೋರ್ 150 – ಸಮುದಾಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಕೋಳುತೆವೆ.
ಸಮುದಾಯ ಬೆಂಗಳೂರು

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s