ಹಿಂಸೆಯ ನೆಲೆ – ಹೆಣ್ಣೇ ….?!

    ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡದಂಥ ಮಾತೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದರೂ ಹಿಂಸೆಯ ನೆಲೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ದೇಹವೇ ಎಂಬುದು… ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ತಾತ್ಸಾರ ಮನೋಭಾವ, ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೆಣ್ಣಿನ ವಿರುದ್ಧ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯ […]

Read Article →