ಪೆರುಮಾಳ ಮುರುಗನ್ ರವರ `ಅರ್ಧ ನಾರೀಶ್ವರ’- ತಿಂಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತುಕತೆ

ಪೆರುಮಾಳ ಮುರುಗನ್ ಎಂಬ ಲೇಖಕ ಸತ್ತುಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ದೇವರಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಅವತಾರವೆತ್ತುವುದಿಲ್ಲ – ಪೆರುಮಾಳ ಮುರುಗನ್ ರವರ ಫೇಸಬುಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ Advertisements

Read Article →