ಕಾರಂತರ “ನಮ್ಮ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮೀರಲಾರದದೇವರು” ನನ್ನ ವಿಚಾರದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು

                *ವರದಿ-ವಸಂತರಾಜ ಎನ್. ಕೆ       “ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ–ಓದು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ” ಎಂಬ ವಾಚನಾಭಿರುಚಿಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಂಡಿಸಲಾದ ನಾಲ್ಕೂ ಪಠ್ಯಗಳೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಏರುದನಿಯ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗೆ […]

Read Article →